کلیه دستگاههای معیوب در صورت ایراد فنی تا یکسال مشمول ضمانت تعمیر رایگان خواهند بود.